【Hitsme】V2ray在亚马逊云搭建科学上网工具亚马逊云注册地址:
https://signin.aws.amazon.com/

Xshell破解版地址:
https://pan.baidu.com/s/1PKwgQn9ZItvzeWz9wOECkQ
v2ray安装脚本:
https://github.com/hitsme/Shadowsocks/blob/master/v2ray

bbr安装脚本:
https://github.com/hitsme/Shadowsocks/blob/master/bbr

V2rayPC客户端:
https://pan.baidu.com/s/1s6c-xhmk8lI_ximY4sjGAQ

Android客户端bifrostv:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.github.dawndiy.bifrostv

Mac客户端(选V2RayX.app.zip):
https://github.com/Cenmrev/V2RayX/releases

注意:
这里提醒大家搭建好了,别忘了设置流量超的预算管理,免费的流量只有15G,超过就会收费了 .